Zasady rekrutacji

 1. Decyzję w sprawie przyznania stażu podejmuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.
  Dla każdego z Wydziałów zostanie powołana osobna Komisja.
 2. Staż przyznawany jest w wyniku postępowania konkursowego, które przeprowadza Komisja.
 3. Informacja o rozpoczęciu postępowania konkursowego jak i terminach kolejnych etapów zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu. Umieszczenie informacji o rozpoczęciu zapisów w systemie e-HMS jest jednoznaczne z datą rozpoczęcia postępowania konkursowego.
 4. I etap rekrutacji trwa do 10 dni kalendarzowych jest prowadzony elektronicznie z wykorzystaniem systemu eHMS; w tym czasie studenci wybranych kierunków i roczników drogą elektroniczną aplikują do konkretnego pracodawcy. Pracodawca określił maksymalną liczbę stażystów, których może przyjąć na staż.
 5. II etap rekrutacji trwa do 5 dni kalendarzowych i wymaga od studenta, ubiegającego się o przyjęcie na staż, dostarczenia do Koordynatora Zadania wydrukowanego Wniosku o przyznanie stażu (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wniosek o przyznanie stażu potwierdza status studenta i przynależność do grupy objętej wsparciem oraz zawiera informacje o dodatkowych aktywnościach studenta. Informacje te podlegają ocenie i tak:
 • średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów poprzedzającym rekrutację. Liczba punktów jest równa wartości średniej ocen potwierdzonej przez Dziekanat.
 • aktywności prorozwojowe w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.). Oceniane są po 0,5 pkt za każdą aktywność (nie więcej niż 5 pkt).
 • orzeczona niepełnosprawność oceniana jest: TAK 2 pkt / NIE 0 pkt.

Ocena powyższych punktów umożliwia utworzenie list rankingowych do każdego pracodawcy. Listy rankingowe uszeregowane są zgodnie z malejącą liczbą uzyskanych punktów i stanowią podstawę do przeprowadzenia III etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. III etap rekrutacji to przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję z osobami z list rankingowych z najwyższą punktacją. W rozmowie kwalifikacyjnej bierze udział maksymalnie dwa razy więcej studentów niż wynosi limit miejsc stażowych u danego pracodawcy. Student za rozmowę kwalifikacyjną może otrzymać max. 5 pkt. Komisja wypełnia Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej (Załącznik nr 1a do Regulaminu).
 2. Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie Załącznika nr 1a do Regulaminu dokonuje ostatecznego wyboru stażystów do konkretnego pracodawcy zgodnie z uzyskaną punktacją. Powstaje lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych. Informację o wynikach kwalifikacji studenci otrzymują pocztą e-mailową.
 3. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę również kryteria związane z realizacją polityki horyzontalnej EFS, tj. preferowanie osób z niepełnosprawnościami. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności będą mieli pierwszeństwo udziału w stażu w przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w II i III etapie rekrutacji.
 4. Komisje przedstawią ostateczne listy osób zakwalifikowanych do 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rozmów kwalifikacyjnych. Listy podpisuje Przewodniczący Komisji oraz Członkowie Komisji. Dodatkowo wszystkie osoby niezakwalifikowane zostaną umieszone na Liście rezerwowej ułożonej zgodnie z malejącą punktacją. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych lub przerwania stażu do projektu będą zapraszane osoby z Listy rezerwowej z najwyższą punktacją.
 5. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Prorektora, składane w terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy przyznanych staży.
 6. Decyzja Prorektora co do wyniku odwołania wydana zostanie w terminie 5 dni kalendarzowych i jest ostateczna, tym samym zamyka procedurę naboru stażystów.
 7. W przypadku takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w stażu będą miały osoby z niepełnosprawnościami, w pozostałych przypadkach pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 8. Kierowanie na staż będzie się odbywać według kolejności na listach rankingowych po III etapie rekrutacji, aż do wyczerpania miejsc określonych w pkt I.10 niniejszego Regulaminu. Studenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do odbywania stażu zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób z podstawowej listy, do projektu zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej.
 9. Osoby zakwalifikowane do odbywania stażu muszą dostarczyć do Koordynatora Zadania w wyznaczonym terminie w wersji wydrukowanej (wypełnione komputerowo) dokumenty stanowiące Załączniki do niniejszego Regulaminu projektu tj.: Załącznik nr 3a: Formularz danych osobowych wraz z Oświadczeniem Uczestnika Projektu i Oświadczeniem o numerze konta oraz Załącznik nr 3b: Informacje dotyczące podstawy do ubezpieczenia.