Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek
2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
oraz
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  II stopnia
Wydziału Socjologii i Pedagogiki
w ramach zadania 11
projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18

pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia studenci zdobędą kompetencje zawodowe, informatyczne i analityczne w zakresie narzędzi wspierających analizę danych jakościowych. Nauczą się budować struktury analityczne i korzystać z istniejących modeli analitycznych. W  wyniku szkolenia będą w stanie bardziej efektywnie absorbować wiedzę płynącą z danych jakościowych, poczują większy komfort w korzystaniu z wyników badań jakościowych oraz z większą śmiałością będą traktować badania jakościowe jako źródło wartościowych inspiracji dla podejmowania decyzji społ-politycznych i biznesowych.

Szkolenie wykształci przede wszystkim umiejętności praktyczne. Studenci poznają w ten sposób oczekiwania przyszłych pracodawców, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję posiadającą stosowne uprawnienia i dysponującą wysokiej jakości ekspertami.

Grupa docelowa:

• studenci i studentki 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

• studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Zajęcia w wymiarze 24 godzin lekcyjnych będą odbywać się w formie zdalnej.

Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

 dr Agnieszka Rowicka
Instytut  Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

email: agnieszka_rowicka@sggw.edu.pl

Składanie  dokumentów na szkolenie odbywa się w dniach 14-21 marca 2022 r.

do godz. 12:00

Pytania w sprawie szczegółów można kierować mailowo do koordynatora.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dopełnić niezbędnych formalności tj.:

• zapoznać się z „regulaminem naboru na szkolenia”;

• pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);

• pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);

• pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);

• zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”.

Formularze ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:

http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/

Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adresy e-mail Koordynatora wydziałowego (agnieszka_rowicka@sggw.edu.pl).

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba oferowanych miejsc pod uwagę będą brane kryteria dodatkowe, jak: średnia ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim 0-6 pkt, liczba aktywności prorozwojowych w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.) – po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 5 pkt, orzeczona niepełnosprawność: tak 2 pkt / nie 0 pkt.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie proszę o dostarczenie oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych do koordynatora wydziałowego w celu podpisania umowy szkoleniowej – dr  Agnieszka Rowicka, Instytut  Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek 4 pokój nr 7.

Uwaga:

Liczba uczestników zajęć jest ograniczona. W rekrutacji kandydatów na szkolenie pierwszeństwo będą miały osoby, które nie uczestniczyły w dotychczas zrealizowanych działaniach w ramach projektu POWER 3.