Szkolenia

Wartość zadań szkoleniowych wynosi ok. 1,7 mln zł, w tym 0,9 mln zł na szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz 0,8 mln zł na szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej.

Szkoleniami zostanie objętych co najmniej 410 pracowników kadry dydaktycznej oraz 250 pracowników kadry kierowniczej i administracji uczelni.

 • wystąpienia publiczne,
 • pakiet Office dla dydaktyków,
 • statystyka dla dydaktyków,
 • narzędzia statystyczne dla dydaktyków i komputerowa analiza danych jakościowych,
 • język angielski, francuski,
 • zarządzanie finansami,
 • profesjonalny sekretariat,
 • ochrona danych osobowych;
 • obsługa aplikacji biurowych,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zespołem.

W ramach zadania realizowane będą szkolenia, dotyczące zarówno zagadnień czysto zawodowych ukierunkowanych. na poszerzenie wiedzy w określonym obszarze (np. finansów, zarządzania strategicznego, transferu technologii), szkolenia językowe kluczowe z punktu widzenia obsługi studentów i pracowników/ekspertów zagranicznych oraz szkolenia rozwijające umiejętności miękkie istotne przy budowaniu relacji z partnerami z regionu (negocjacje, komunikacja).

 • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników naukowych Uczelni oraz zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej;
 • podniesienie praktycznych kompetencji w wybranej dziedzinie przez kadrę administracyjną i kierowniczą;
 • podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem obcym w zakresie dokumentacji oraz prowadzenia rozmów i negocjacji.

Wyżej wymienione korzyści płynące z przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Uczelni będą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę relacji zawodowych oraz komunikacji wewnętrznej, pozytywny wizerunek uczelni na zewnątrz, a tym samym wpłyną na efektywniejszą realizację misji uczelni.