Rekrutacja

Zasady rekrutacji na staże będą zróżnicowane i dostosowane do specyfiki poszczególnych wydziałów.

Wśród kryteriów rekrutacji stosowane będą m.in. średnia ocen za okres poprzedzający nabór (semestr/rok) lub dotychczasowy okres studiów, dodatkowa aktywność studenta (np. w kołach naukowych).

Studenci zainteresowani udziałem we wsparciu składać będą w określonych terminach swoje zgłoszenia wraz z uzasadnieniem w jaki sposób staż wpłynie na ich dalszy rozwój i jak wykorzystają zdobytą wiedzę. W przypadku staży dodatkowo analizowany jest program stażu uzgodniony z pracodawcą.

Powołane komisje rekrutacyjne prowadzić też będą rozmowy kwalifikacyjne. W przypadku dużej liczby zainteresowanych Wydziały mogą wprowadzać dodatkowe kryteria, np. związane z ograniczeniem liczby aktywności, z których może skorzystać jeden student.

Kryteria rekrutacji:

  1. Studiowanie na 4 ostatnich semestrach studiów na kierunkach objętych zadaniem.
  2. Średnia ocen uzyskanych w ostatnim zaliczonym semestrze poprzedzającym rekrutację. Liczba punktów jest równa wartości średniej ocen potwierdzonej przez Dziekanat.
  3. Liczba aktywności pro rozwojowych w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.) – po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 5 pkt.
  4. Orzeczona niepełnosprawność TAK 2 pkt / NIE 0 pkt.