O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-ZR14/18
Okres realizacji: 2019-10-01 – 2023-12-31
Całkowita wartość projektu: 14 730 370,60
Kwota dla SGGW: 14 288 450,60
Wkład własny: 441 920,00 

O projekcie:

Głównym celem projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego” jest wdrożenie do 2023 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zmian w zakresie podniesienia jakości kształcenia, podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Ponadto działania w projekcie zakładają poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców, a także wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr
w systemie szkolnictwa wyższego. Projekt realizowany jest w okresie 4 lat.

Działania w projekcie wykonywane będą w IV modułach: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, programy stażowe, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W ramach modułu I  wdrożona zostanie współpraca z najlepszymi ekspertami zagranicznymi w danej dziedzinie. Łącznie w projekcie odbędzie się 46 wizyt, planuje się w nich udział 30 wykładowców. To umożliwi studentom dostęp do międzynarodowych programów kształcenia, wyników nowatorskich badań prowadzonych na najlepszych światowych uczelniach i instytutach badawczych, w których pracują eksperci. Wizyty te będą też okazją – poza zdobyciem wiedzy – do nawiązania współpracy studentów z ekspertami i zaangażowania w międzynarodowe programy badawcze.

W ramach modułu II zostanie uruchomiony szereg zajęć dodatkowych dla studentów, których celem jest przede wszystkim rozwój praktycznych kompetencji zawodowych, zgodnych z potrzebami regionu, a także oczekiwaniami pracodawców, kompetencji analitycznych i informatycznych. Zajęcia te będą okazją do uzupełnienia wiedzy teoretycznej zdobywanej na zajęciach o umiejętności praktyczne, tak pożądane przez pracodawców. Dodatkowo istotnym elementem będzie zdobycie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność, które są nie mniej ważne niż kompetencje zawodowe. Wydziały wdrożą dla swoich studentów certyfikowane szkolenia, warsztaty praktyczne, zajęcia w formule projektowej, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców. Działania te będą realizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym z regionu.

W ramach modułu III  uruchomione będą płatne programy stażowe dla studentów, aby zdobyli praktykę zawodową jeszcze w trakcie studiów. Łącznie programem objętych zostanie ok. 800 studentów. Celem staży będzie poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce (zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania stażu).

W ramach modułu VI będą realizowane działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, w szczególności wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Działania te będą wzmocnione poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, które umożliwią optymalizację działań, usprawnią relacje uczelni z partnerami i wdrażanie projektów.