Efektywne techniki warsztatowe, mające za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika realizowane w ramach zadania 11 projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18.

Zakres szkolenia obejmuje:

 1. tworzenie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego,
 2. techniki profesjonalnej prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej,
 3. różnicę pomiędzy pasywnym i aktywnym wejściem na rynek pracy,
 4. techniki radzenia sobie ze stresem i kontrolowanie emocji,
 5. budowanie pewności siebie.

Celem szkolenia jest wykształcenie przede wszystkim umiejętności praktycznych, które z sukcesem pozwolą absolwentom wejść na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 • studenci i studentki 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,
 • studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • studenci i studentki 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia innych wydziałów, którzy są członkami kół naukowych na Wydziale Socjologii i Pedagogiki.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

Termin realizacji:

25 kwietnia godz. 9.00 – 16.00 (8 godz. + przerwy) – 1 edycja

9 maj godz. 9.00 – 16.00 (8 godz. + przerwy) – 2 edycja

27 maj godz. 9.00 – 16.00 (8 godz. + przerwy) – 3 edycja

Szkolenie przeprowadzi zewnętrzna instytucja posiadającą stosowne uprawnienia i dysponującą wysokiej jakości ekspertami.

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

dr Agnieszka Rowicka
Instytut  Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

email: agnieszka_rowicka@sggw.edu.pl

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dopełnić niezbędnych formalności tj.:

 • • zapoznać się z „regulaminem naboru na szkolenia”;
 • • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”.

Formularze ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:

http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/

Dokumenty rekrutacyjne i/lub ewentualne pytania proszę przesłać do Koordynatora wydziałowego na adres:

   agnieszka_rowicka@sggw.edu.pl

Termin składania dokumentów: 18.04.2022r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie proszę o dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do koordynatora wydziałowego w celu podpisania umowy szkoleniowej – dr  Agnieszka Rowicka, Instytut  Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek 4 pokój nr 7.

Uwaga: Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W rekrutacji kandydatów na szkolenie pierwszeństwo będą miały osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w działaniach realizowanych w ramach projektu POWER 3.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.