Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika realizowane w ramach zadania 11 projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18.

Zakres szkolenia obejmuje:

 1. rolę pakietów w programowaniu w R,
 2. skuteczne wyszukiwanie w Internecie wzorców kodów do zastosowania w R ,
 3. wczytywanie danych źródłowych o różnej formie i pochodzeniu,
 4. sprawdzanie i czyszczenie danych w R,
 5. obliczanie wskaźników i współczynników statystycznych,
 6. wizualizację wyników z wykorzystaniem R,
 7. statystyki opisowe i testy statystyczne w R,
 8. analizę korelacji i regresji w R
 9. zaawansowane metody wykorzystania R,
 10. interpretację, wnioskowanie, budowanie insightów opartych o wyniki omawianych analiz ilościowych.

Celem szkolenia jest wykształcenie przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie środowiska programistyczno-analitycznego, rozwinięcie zdolności samodzielnego pozyskiwania i adaptacji kodów analitycznych R oraz przetwarzania i wizualizacji danych.

Grupa docelowa:

 • studenci i studentki 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,
 • studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • studenci i studentki 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia innych wydziałów będący członkami kół naukowych na Wydziale Socjologii i Pedagogiki.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie w formie zdalnej obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

Termin realizacji: 27-29.05.2022 r. (piątek-sobota-niedziela), 04-05.06.2022 r. (sobota-niedziela) godz. 10:00 – 16:30.

Szkolenie przeprowadzi zewnętrzna instytucja posiadającą stosowne uprawnienia i dysponującą wysokiej jakości ekspertami.

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

dr Agnieszka Rowicka
Instytut  Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

email: agnieszka_rowicka@sggw.edu.pl

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dopełnić niezbędnych formalności tj.:

 • • zapoznać się z „regulaminem naboru na szkolenia”;
 • • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”.

Formularze ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:

http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/

Dokumenty rekrutacyjne i/lub ewentualne pytania proszę przesłać do Koordynatora wydziałowego na adres:

   agnieszka_rowicka@sggw.edu.pl

Termin składania dokumentów: do 18.04.2022r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie proszę o dostarczenie oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych do koordynatora wydziałowego w celu podpisania umowy szkoleniowej – dr  Agnieszka Rowicka, Instytut  Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek 4 pokój nr 7.

Uwaga: Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W rekrutacji kandydatów na szkolenie pierwszeństwo będą miały osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w działaniach realizowanych w ramach projektu POWER 3.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.