Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne”

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne” w ramach kategorii szczególnej, w scenariuszu narodowym NSTS-01 oraz kategorii otwartej A1, A2, A3 zakończone egzaminem – EDYCJA II

Bezpłatne certyfikowane szkolenie dla studentów i studentek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska kierunków: Iżynieria Środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna, Ochrona środowiska, Budownictwo realizowane w ramach zadania 8 projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18.

Grupa docelowa:

 • studenci i studentki czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia i II stopnia kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna, Ochrona środowiska, Budownictwo,
 • studenci i studentki czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia i II stopnia innych wydziałów będący członkami kół naukowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Celem szkolenia jest:  

 1. uzyskanie przez uczestników kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) potwierdzonych egzaminem europejskiego certyfikatu kompetencji uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii OPEN A2 na terenie całej Unii Europejskiej.
 2. Uzyskanie wiedzy o sensorach i kamerach umieszczanych na pokładzie BSP oraz kompetencji przetwarzania danych pozyskiwanych z tych sensorów.

Uprawnienia kategorii otwartej A2 są wymagane, aby:

 • Wykonywać loty dronami o masie od 500g do 2kg bez nadanej klasy (na dzień 25 lutego 2022 żaden dron na rynku nie posiada nadanej klasy) zgodnie z przepisami przejściowymi w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi.
 • Wnioskować o zgodę na loty w niektórych strefach powietrznych np. strefy w pobliżu lotnisk komunikacyjnych (CTR) oraz aeroklubowych (ATZ).
 • Latać dronami, które posiadają nadaną klasę i których masa mieści się pomiędzy 900g a 4kg.

Zakres szkolenia obejmuje:

Część I teoretyczna (15 h):

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Część II praktyczna (5 h):

 1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
 2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
 3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
 5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
 6. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 7. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Część III praktyczna – Teledetekcja i Fotogrametria (40 h)

 1. Wykonanie lotów w celu zebrania danych przestrzennych (zobrazowań) z wykorzystaniem dronów DJI M600, DJI Mavic i Phantom 4 Advance oraz  kamer: RGB, termalnej, multispektralnej i hiperspektralnej oraz technologii LiDAR.
 2. Wstępne przetwarzanie zobrazowań LiDAR, termalnych i hiperspektralnych
 3. Warsztaty przetwarzania danych RGB i multispektralnych w tym mozaikowanie, tworzenie chmur punktów, numeryczne modele wysokości i pokrycia terenu.
 4. Podstawy analizy danych teledetekcyjnych
 5. Analiza danych termalnych pod kątem analizy skutków suszy
 6. Analiza danych LiDAR w tym szacowanie dokładności i rachunek błędów chmur punktów
 7. Modele empiryczne i klasyfikacja danych hiperspektralnych

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie w formie stacjonarnej obejmuje 60 godzin dydaktycznych.

Termin realizacji:

 • Część I – 21.05.2022 r. godz. 09:00-15:45 (sobota), 22.05.2022 r. godz.  09:00-15:00 (niedziela);
 • Część II – 28.05.2022 r. (sobota);
 • Egzamin zostanie przeprowadzony w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia II części szkolenia;
 • Część III – 03-05.06.2022 r. (piątek-niedziela),  10-12.06.2022 (piątek-niedziela).

Miejsce szkolenia:

 • Część I – Kampus SGGW
 • Część II – Warszawa ul. Wiedeńska/Pałacowa
 • Część III – Kampus SGGW

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

prof. dr hab. Jarosław Chormański
Instytut  Inżynierii Środowiska

Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
email: jaroslaw_chormanski@sggw.edu.pl

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dopełnić niezbędnych formalności tj.:

 • zapoznać się z „regulaminem naboru na szkolenia”;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”.

Formularze ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:

http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/

Dokumenty rekrutacyjne i/lub ewentualne pytania proszę przesłać do Koordynatora wydziałowego na adres:

   jaroslaw_chormanski@sggw.edu.pl

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych 11.05.2022 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są niezbędne do udokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie proszę o dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do koordynatora wydziałowego w celu podpisania umowy szkoleniowej – prof. dr hab. Jarosław Chormański, Instytut Inżynierii Środowiska, bud. 33 pok. 304.

Uwaga: Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W rekrutacji kandydatów na szkolenie pierwszeństwo będą miały osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w działaniach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego”.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.