Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
na kierunku budownictwo
w ramach zadania 8
projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18
pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”

Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture”

Opis szkolenia:

Szkolenie z obsługi oprogramowania „Revit Architecture” na poziomie podstawowym prowadzone będzie w formie zajęć zdalnych przez firmę Krzysztof Knapik GRUPA4BIM. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz nabycie kompetencji i umiejętności objętych szkoleniem, tzn. podstaw pracy w programie Revit Architecture, w tym przygotowania modelu 3D, dokumentacji wraz z opisami, wymiany danych z programami AutoCAD oraz 3ds Max/3ds Max Design, wykonywania wizualizacji modelu.

Grupa docelowa:

studenci i studentki czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia i II stopnia kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz studenci

i studentki należący do kół naukowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Zajęcia zrealizowane zostaną w wymiarze 24 godzin lekcyjnych, po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa. Planowane terminy zajęć: 14.05, 15.05, 21.05.2022

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

dr inż. Adam Krajewski
Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
budynek nr 33, pokój nr 105
email:
adam_krajewski1@sggw.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

  • zapoznać się z „regulaminem naboru na szkolenia”;
  • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
  • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
  • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
  • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”.

Formularze ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na następujące adresy e-mail:

– do koordynatora wydziałowego (adam_krajewski1@sggw.edu.pl)

Rejestracja kandydatów na zajęcia prowadzona będzie do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00. Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora.

Lista zakwalifikowanych uczestników szkoleń opracowana zostanie w oparciu o kryteria rekrutacji obejmujące: średnią ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim 0-6 pkt, liczbę aktywności prorozwojowych w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.) – po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 5 pkt, orzeczoną niepełnosprawność tak 2 pkt / nie 0 pkt.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie proszę o dostarczenie oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych do koordynatora wydziałowego w celu podpisania umowy szkoleniowej – dr inż. Adam Krajewski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, budynek nr 33, pokój nr 105.

Uwaga:

Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W przypadku osób, które uczestniczyły już w jednej formie wsparcia oferowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i chciałyby dodatkowo przystąpić do szkolenia pierwszeństwo będą miały osoby, które nie uczestniczyły w żadnej formie wsparcia.